Resmi Gazete’de bugün (02.06.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye ile İzlanda Ortasında Tarım Protokolünün Tadil Enstrümanı ve Türkiye ile Norveç Ortasında Tarım Eserleri Ticaretine Dair 10 Aralık 1991 Tarihli Protokolün Tadil Enstrümanının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4037)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Toplumsal Güvenlik Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4038)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Kalkınma İşbirliği Mutabakatı ve Muahedede Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4039)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Ortasında Gemiadamı Dokümanlarının Karşılıklı Tanınmasına Ait Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4040)

–– Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Ortasında Cezai Bahislerde Karşılıklı İsimli Yardımlaşma Muahedesinin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4041)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Ortasında Güvenlik İşbirliği Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4042)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakatın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4043)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Ortasında Sel ve Su Taşkınları Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakatın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4044)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kimi Mutabakatların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4045)

–– Kırsal Kalkınma Takviyeleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 4046)

–– Zonguldak İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Erçek KÖK-Çalca KÖK Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Gayesiyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4047)

–– Bartın İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çöpbey KÖK-Mevren KÖK Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Emeliyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4048)

–– Bolu ve Karabük Vilayetleri Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “İsmetpaşa KÖK-Deresoplan KÖK Kümesi Güç Nakil Hattı”nın İmali Gayesiyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4049)

–– İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesine İlişkin “Teknopark İstanbul-2” Alanının Hudut ve Koordinatlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4050)

–– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Büsbütün yahut Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkındaki 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11773 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4051)

–– Kocaeli İli, Gölcük ve Başiskele İlçelerinde Bulunan ve Hudutları Gösterilen Alanın Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kocaeli Özel Sanayi Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4052)

–– Antalya İli, Kemer İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Çıralı-Yanartaş Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4053)

–– İzmir İli, Ödemiş İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan 10. Küme Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4054)

–– Birtakım Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması ile Birtakım Fakültelerin İsimlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4055)

–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Unsurunda Yer Alan Cümbüş Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Şurası Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4061)

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Paha Vergisi Oranlarının Tespitine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Unsurunda Yer Alan Tevkifat Nispetlerine Ait 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Şurası Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Unsurunda Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına Ait 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Şurası Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4056)

–– Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4057)

–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4058)

–– Mülki Yönetim Amirleri Atama, Kıymetlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4059)

–– İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Şurası Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4060)

–– Geri Kazanım İştirak Hissesine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Konseyi Yönetmeliği

–– Âlâ Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– Gümrük Genel Bildirimi (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Geçici İthalat) (Seri No: 7)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2021/28)

–– Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesi Kapsamının Genişletilmesine Ait Karar

–– Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesi Kapsamının Genişletilmesine Ait Karar

–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine Ek Olarak Yürütebileceği Öteki Faaliyetlere Ait Karar

KONSEY KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 27/05/2021 Tarihli ve 10232-1, 10232-2 ve 10232-3 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/4823 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları